ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពលរដ្ឋ​បី​សហគមន៍​តវ៉ា​ឲ្យ​ពន្លឿន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ដីធ្លី​ជូន​ពួក​គាត់​មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត

ពលរដ្ឋ​បី​សហគមន៍​តវ៉ា​ឲ្យ​ពន្លឿន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ដីធ្លី​ជូន​ពួក​គាត់​មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:៣៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ពលរដ្ឋសហគមន៍បុរីកីឡា បឹងកក់ និងថ្មគោល តវ៉ាមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញ ទាមទារការដោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគាត់ឲ្យបានលឿន ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999