ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​កម្ពុជា​និង​ថៃ​ជួប​ពិភាក្សា​គ្នា​នៅ​មុខ​ប្រាសាទ​ព្រះ​វិហារ

រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​កម្ពុជា​និង​ថៃ​ជួប​ពិភាក្សា​គ្នា​នៅ​មុខ​ប្រាសាទ​ព្រះ​វិហារ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៦ កុម្ភៈ ២០១៣ | ១៧:០៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ប្រាសាទព្រះវិហារកម្ពុជាហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com