ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សម្តេច​ក្រុម​​ព្រះ​ប្រោស​ប្រទាន​ថវិកា​ដល់​​អ្នក​ធាក់​ស៊ីក្លូ

សម្តេច​ក្រុម​​ព្រះ​ប្រោស​ប្រទាន​ថវិកា​ដល់​​អ្នក​ធាក់​ស៊ីក្លូ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ កុម្ភៈ ២០១៣ | ២០:០៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Dalis So, Douch Nim, Bun Vanny

សម្តេចក្រុមព្រះប្រទានថវិកាដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូចំនួន១៣០នាក់កាលពីព្រឹកមិញហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com