ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ឪពុក​បង្កើត​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ទទួល​មរណៈភាព

ឪពុក​បង្កើត​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ទទួល​មរណៈភាព

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:២៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and ជាង សុខា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បុរស​ម្នាក់​កំពុង​ប្រើប្រាស់​អ៊ិធើណិត​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទំនើប​របស់ខ្លួន។

051105

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com