ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្ដៅ​អណ្តាត​ជាមួយ​មីកាហាយ​នៅ​ហាង​ស្វាងតារា

កម្ដៅ​អណ្តាត​ជាមួយ​មីកាហាយ​នៅ​ហាង​ស្វាងតារា

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ មេសា ២០១៤ | ១៦:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

20140422_22d

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com