ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ខអណ្ដាត​ទា​ពី​ហាង​ចិន Fu Lu Zu នៅ​សូហ្វីតែល ភូគីត្រា ភ្នំពេញ

ខអណ្ដាត​ទា​ពី​ហាង​ចិន Fu Lu Zu នៅ​សូហ្វីតែល ភូគីត្រា ភ្នំពេញ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ កក្កដា ២០១២ | ១៥:០១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកស្រី ញឹក ចំរើន ​ឡើង​ត្នោត​កូន​ចាំពី​ក្រោម​។

120710_22d

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com