ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចេក​ឆឹង​ស្ករ​បែប​អឺរ៉ុប​រស​ជាតិ​​​ដ៏​ស្រ​ទន់​ពី​​ឡារ៉ូស

ចេក​ឆឹង​ស្ករ​បែប​អឺរ៉ុប​រស​ជាតិ​​​ដ៏​ស្រ​ទន់​ពី​​ឡារ៉ូស

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ មករា ២០១៣ | ១៥:២០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

130115_22e

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com