ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ឆា​សាលាដ​សង​ពង​ទា​សាច់​ជ្រូក​ចិញ្ច្រាំ​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​អាយហ្វូត

ឆា​សាលាដ​សង​ពង​ទា​សាច់​ជ្រូក​ចិញ្ច្រាំ​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​អាយហ្វូត

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ មេសា ២០១៣ | ១៤:០០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អាស្រម​កញ្ជ្រោង​ដែល​ទាក់ទិន​នឹង​រឿង​ព្រេង​បុរាណ​របស់ជប៉ុន​។

130109_22c

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999