ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ត្រី​សាបាក់​សៀមរាប​ពី​អាហារដ្ឋាន​ប្រិយមិត្ត​អង្គរ

ត្រី​សាបាក់​សៀមរាប​ពី​អាហារដ្ឋាន​ប្រិយមិត្ត​អង្គរ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ សីហា ២០១៣ | ១៥:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ត្រីសាបាក់សៀមរាប ពីអាហារដ្ឋាន ប្រិយមិត្តអង្គរ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com