ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ត្រី​សាលម៉ុន​ឆា​អម្ពិល​ទុំ ចំណី​មាត់​ប្លែក​អាច​ទិញ​បាន​តាម​រទេះ​រុញ

ត្រី​សាលម៉ុន​ឆា​អម្ពិល​ទុំ ចំណី​មាត់​ប្លែក​អាច​ទិញ​បាន​តាម​រទេះ​រុញ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ មេសា ២០១៣ | ១៥:៤៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

130430_21b

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com