ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​នំបុ័ង​ដាក់​សាច់​ក្បាល​ជ្រូក​ថោក​ហើយ​ឆ្ងាញ់​

នំបុ័ង​ដាក់​សាច់​ក្បាល​ជ្រូក​ថោក​ហើយ​ឆ្ងាញ់​

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៨ មករា ២០១៣ | ១៥:៣១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រុម​សិស្សា​នុសិស្ស​នៅ​អង្គការ PSE ។

130108_22d

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com