ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បន្លែ​អន្លក់​ស្រស់ៗ​ជ្រលក់​ម៉ាំកំពឹស​ហឹរ​ឆ្ងាញ់​អស់​ទាស់

បន្លែ​អន្លក់​ស្រស់ៗ​ជ្រលក់​ម៉ាំកំពឹស​ហឹរ​ឆ្ងាញ់​អស់​ទាស់

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ មីនា ២០១៤ | ១៥:៤៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ម៉ាំកំពឹសជាមួយនឹងបន្លែអន្លក់ស្រស់ៗនៅហាង ឃេ កាហ្វេ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999