ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បាយ​ស្រូប​វៀតណាម​បន្ថែម​ពង​ទា​ក្រឡុក និង​សរសៃ​ស្បែក​ជ្រូក​

បាយ​ស្រូប​វៀតណាម​បន្ថែម​ពង​ទា​ក្រឡុក និង​សរសៃ​ស្បែក​ជ្រូក​

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ ធ្នូ ២០១២ | ១៥:៣៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

121225_22d

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com