ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បុកល្ហុង​ពូពៅ​ក្បែរ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ល្បី​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​អស់​ជាង​១១​ឆ្នាំ​

បុកល្ហុង​ពូពៅ​ក្បែរ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ល្បី​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​អស់​ជាង​១១​ឆ្នាំ​

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ មីនា ២០១៤ | ១៦:០៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

20140311_22d

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com