ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប៊ីស្តឹក​ស្រូប​ទឹក​ជ្រលក់​ជប៉ុន​ថឺរី​យ៉ាគី

ប៊ីស្តឹក​ស្រូប​ទឹក​ជ្រលក់​ជប៉ុន​ថឺរី​យ៉ាគី

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ មករា ២០១៣ | ១៥:២៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

​អារុន (រូប​អាវ​ក្រហម) ឪពុក​ម្ដាយ និង​បងប្អូន​នៅ​រដ្ឋ​អ៊ុតតាប្រាដេស​​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com