ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពង​មាន់​អាំង​ដោត​ចង្កាក់​ចម្អិន​បែប​ថៃ

ពង​មាន់​អាំង​ដោត​ចង្កាក់​ចម្អិន​បែប​ថៃ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០១ មករា ២០១៣ | ១៥:០៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

​ទិដ្ឋភាព​សម្រស់​បឹង​ក្រាទ័រ​ដ៏​ជ្រៅ​បំផុត​លំដាប់​ទី ៩ ក្នុង​ពិភពលោក​។

130101_22e

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999