ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ភ្លក្ស​ម្ហូប​អ៊ីតាលី មីប៉ាស្តា​គ្រឿង​សមុទ្រ

ភ្លក្ស​ម្ហូប​អ៊ីតាលី មីប៉ាស្តា​គ្រឿង​សមុទ្រ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ ធ្នូ ២០១២ | ១៥:០៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

121211_22a

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com