ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ភ្លា​ផ្លិត​ឃ្មុំ​ម្ហូប​ប្រចាំ​ទឹកដី​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

ភ្លា​ផ្លិត​ឃ្មុំ​ម្ហូប​ប្រចាំ​ទឹកដី​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ មេសា ២០១៣ | ១៥:៤៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

130402_22a

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com