ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មាន់​ចំហុយ​ទឹក​ខ្ញី​ដ៏​រលើប​រលោង​ពី​ហាង​ចិន​ដ៏​ល្បីល្បាញ យ៉ីសាង

មាន់​ចំហុយ​ទឹក​ខ្ញី​ដ៏​រលើប​រលោង​ពី​ហាង​ចិន​ដ៏​ល្បីល្បាញ យ៉ីសាង

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ កក្កដា ២០១២ | ១៥:៥៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

120703_22c

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com