ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាច់ក្រក​គោអាំង​ម្ដុំ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ល្បី​តៗ​គ្នា​ថា​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់!

សាច់ក្រក​គោអាំង​ម្ដុំ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ល្បី​តៗ​គ្នា​ថា​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់!

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ មីនា ២០១៤ | ១៧:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សាច់ក្រកគោអាំងម្ដុំក្រសួងបរិស្ថាន១ចង្កាក់តម្លៃ២ពាន់រៀល ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com