ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាច់​អាំង​កូរ៉េ​ភុលហ្គោហ្គី ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ផ្ទះ​ឈួយ

សាច់​អាំង​កូរ៉េ​ភុលហ្គោហ្គី ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ផ្ទះ​ឈួយ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ ធ្នូ ២០១២ | ១៥:៣០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

121225_22c

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com