ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាស៊ីមី ក្នុង​ឧទ្យាន​ផ្កា​អ័រគីដេ​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន និង​ក្លិប LAVO

សាស៊ីមី ក្នុង​ឧទ្យាន​ផ្កា​អ័រគីដេ​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន និង​ក្លិប LAVO

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៦ មីនា ២០១៣ | ១៥:០៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com