ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស៊ុប​ក្បាល​ត្រី​សាលម៉ុន​ពី MEMO

ស៊ុប​ក្បាល​ត្រី​សាលម៉ុន​ពី MEMO

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ មេសា ២០១៣ | ១៤:០៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទិដ្ឋភាពមុខភោជនីយដ្ឋាន Memo ជាប់របងមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញសិនធើ និង គ្រឿងស៊ុបក្បាលត្រីសាលម៉ុនសាច់ដុំនៅថៃ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999