ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស៊ុប​សណ្ដែក​បណ្ដុះ​កូរ៉េ​ជួយ​កែ​រោគ​ធេង​ធោង​ក្រោយ​ស្រវឹង​ស្រា

ស៊ុប​សណ្ដែក​បណ្ដុះ​កូរ៉េ​ជួយ​កែ​រោគ​ធេង​ធោង​ក្រោយ​ស្រវឹង​ស្រា

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៨ មករា ២០១៣ | ១៥:២៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

130108_22e

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com