ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស៊ូស៊ី​ប្លូ ត្រាហ្គឹន​ពី​ហាង​Lavo

ស៊ូស៊ី​ប្លូ ត្រាហ្គឹន​ពី​ហាង​Lavo

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ មេសា ២០១៣ | ១៥:៥៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ផ្ទៃខាងក្នុង និងការរចនាតុអាហាររបស់ភោជនីយដ្ឋាន ឡាវ៉ូ និងមុខម្ហូបពិសេស ស៊ូស៊ីប្លួត្រាហ្គឹនពេលធ្វើរួច និង ចុងភៅប្រចាំហាង ឡាវ៉ូ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com