ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាថ៌កំបាំង​គោអាំង​ក្រដាស​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ផ្ទះត្រាវ

អាថ៌កំបាំង​គោអាំង​ក្រដាស​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ផ្ទះត្រាវ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ សីហា ២០១៣ | ១៥:៤៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

គោអាំងក្រដាសពីភោជនីយដ្ឋានផ្ទះត្រាវ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com