ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាម៉ុក​បង្គា​សាច់មាន់​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​បៃតង

អាម៉ុក​បង្គា​សាច់មាន់​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​បៃតង

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ ធ្នូ ២០១៣ | ១៦:៥០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

131210_22c

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com