ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាហារ​ចិន​ហុងកុង​នៅ​ភោជនីយ​ដ្ឋាន​ឌីមសាំ អែមភើរើ​ទើប​បើក​ថ្មី

អាហារ​ចិន​ហុងកុង​នៅ​ភោជនីយ​ដ្ឋាន​ឌីមសាំ អែមភើរើ​ទើប​បើក​ថ្មី

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ មេសា ២០១៣ | ១៥:៤៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

130402_22b

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com