ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន HP ដាក់​បង្ហាញ Tablet និង​ម៉ាស៊ីន​ព្រីន​ដ៏​ទំនើប

ក្រុមហ៊ុន HP ដាក់​បង្ហាញ Tablet និង​ម៉ាស៊ីន​ព្រីន​ដ៏​ទំនើប

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ មេសា ២០១៣ | ១៥:០១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បុគ្គលិក HP បង្ហាញលក្ខណពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនព្រីន រូប ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com