ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រាប់​សិប​នាក់​តម្រង់​ជួរ​ចាំ​ទិញ iPad Mini ពី iOne កាណាឌីយ៉ា

រាប់​សិប​នាក់​តម្រង់​ជួរ​ចាំ​ទិញ iPad Mini ពី iOne កាណាឌីយ៉ា

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ ធ្នូ ២០១២ | ១៥:២១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

121220_22c

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com