ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​LG Optimus L9​ជំនួយ​ការ​បក​ប្រែ​បាន​៦៤​ភាសា

LG Optimus L9​ជំនួយ​ការ​បក​ប្រែ​បាន​៦៤​ភាសា

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ មករា ២០១៣ | ១៦:០០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Optimus L9 ដែលទើបមកដល់កម្ពុជានាខែមុន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com