ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចាត់​វិធានការ​តឹងរ៉ឹង​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ចោរ​លួច​ទារក

ចាត់​វិធានការ​តឹងរ៉ឹង​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ចោរ​លួច​ទារក

វិភាគសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ តុលា ២០១៣ | ១៥:២១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
តុង សុប្រាជ្ញ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កូនដែលបាត់ក្នុងពេទ្យមានជ័យ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យម្តាយវិញ គឹម សារុំ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com