ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ SL រងរបួស​ពី​ការ​បង្ក្រាប​ជាង ១០ នាក់

កម្មករ SL រងរបួស​ពី​ការ​បង្ក្រាប​ជាង ១០ នាក់

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ តុលា ២០១៣ | ១៤:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com