ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចោទ​និង​បញ្ជូន​ក្រុម​ឧកញ៉ា គ្រឿង​ញៀន​ទៅ​ឃុំ​នៅ​ព្រៃស

ចោទ​និង​បញ្ជូន​ក្រុម​ឧកញ៉ា គ្រឿង​ញៀន​ទៅ​ឃុំ​នៅ​ព្រៃស

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ ធ្នូ ២០១២ | ១៥:០០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999