ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បញ្ជូន​ក្រុម​ឧកញ៉ា​គ្រឿង​ញៀន​ទៅ​តុលាការ

បញ្ជូន​ក្រុម​ឧកញ៉ា​គ្រឿង​ញៀន​ទៅ​តុលាការ

សន្តិសុខសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៩ វិច្ឆិកា ២០១២ | ១៧:៥៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com