ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រកួត​គូរ​គំនូរ​រថយន្ត​ក្នុង​ក្ដី​ស្រមៃ

ប្រកួត​គូរ​គំនូរ​រថយន្ត​ក្នុង​ក្ដី​ស្រមៃ

សិល្បៈនិងសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ មករា ២០១៣ | ១៥:៣៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com