ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មហោស្រព​រូបថត​ភ្នំពេញ​ទាក់ទាញ​យុវជន​ច្រើន

មហោស្រព​រូបថត​ភ្នំពេញ​ទាក់ទាញ​យុវជន​ច្រើន

សិល្បៈនិងសង្គម

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ ធ្នូ ២០១២ | ១៥:០៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com