ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​តំបន់ Gangnam ប្រជុំ​ទៅ​ដោយ​មន្ទីរពេទ្យ​ល្បីៗ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ

តំបន់ Gangnam ប្រជុំ​ទៅ​ដោយ​មន្ទីរពេទ្យ​ល្បីៗ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ

សុខភាពនិងសម្ផស្ស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ មេសា ២០១៣ | ១៤:៤៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999