ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ថ្នាំ​និង​ការ​ព្យាបាល​ផ្លូវភេទ​ដ៏​ប្រថុយប្រថាន​នៅ​កម្ពុជា

ថ្នាំ​និង​ការ​ព្យាបាល​ផ្លូវភេទ​ដ៏​ប្រថុយប្រថាន​នៅ​កម្ពុជា

សុខភាពនិងសម្ផស្ស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ មិថុនា ២០១៣ | ១៧:១០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Julius Thiemann

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សំណង់​ផ្ទះ​សម័យ​អាណានិគម​នៅ​ក្រុង​កំពត ត្រូវបាន​គេ​ជួសជុល​ធ្វើជា​ភោជនីយដ្ឋាន។ មួង វណ្ណឌី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com