ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រយោជន៍​៥​យ៉ាង​នៃ​ការ​សម្រេច​តណ្ហា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​សម្រាប់​នារី

ប្រយោជន៍​៥​យ៉ាង​នៃ​ការ​សម្រេច​តណ្ហា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​សម្រាប់​នារី

សុខភាពនិងសម្ផស្ស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ កញ្ញា ២០១២ | ១៤:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទាហាន​គាំទ្រ​រដ្ឋាភិ​បាល​អ៊ីរ៉ាក់ បោះ​ទីតាំង​ក្នុងក្រុង​ហ្វាលូចះ។ Afp

120912_22a

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com