ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សំណួរ​​​លើក​ឡើង​​ញឹកញាប់​​​នៅ​កម្ពុជា​ទាក់ទិន​ការ​ពិបាក​មាន​កូន

សំណួរ​​​លើក​ឡើង​​ញឹកញាប់​​​នៅ​កម្ពុជា​ទាក់ទិន​ការ​ពិបាក​មាន​កូន

សុខភាពនិងសម្ផស្ស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ មីនា ២០១៣ | ១៥:០២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ាន សុខទៀង ផ្ដល់ការពិគ្រោះជំងឺដល់អតិថិជនមកគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺ សុខទៀងសហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999