ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​នាំ​ចេញ​គ្រាប់​ចន្ទី​បាន​ហក់​ឡើង​យ៉ាង​ខ្ពស់​

ការ​នាំ​ចេញ​គ្រាប់​ចន្ទី​បាន​ហក់​ឡើង​យ៉ាង​ខ្ពស់​

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ កុម្ភៈ ២០១៣ | ១៧:២៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កសិករនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពុងប្រមូលផលចន្ទី នាពេលកន្លងមក ការនាំចេញគ្រាប់ចន្ទីបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com