ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​វិនិយោគ​លើ​ផលិតផល​តម្លៃ​បន្ថែម​កើន​

ការ​វិនិយោគ​លើ​ផលិតផល​តម្លៃ​បន្ថែម​កើន​

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ មករា ២០១៣ | ១៦:៤៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករកំពុងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការ កំណើននៃការមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដេរនៅឆ្នាំ២០១២មានការកើនឡើងខ្ពស់ ភ្នំពេញ ប៉ុសិ៍្ត

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com