ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ធំៗ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២​មាន​ចំនួន​១០

ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ធំៗ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២​មាន​ចំនួន​១០

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ មករា ២០១៣ | ១៦:២៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ទិន្នន័យ​ពី​ក្រសួង​កសិកម្ម​បាន​បង្ហាញ​ថា នៅ​ឆ្នាំ​២០១២ មាន​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ធំៗ​១០ ក្នុង​នោះ​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ​ហ្វូត​ឈរ​លំដាប់​ទី១។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com