ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន KPMG ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន​សវនកម្ម Premier Consulting

ក្រុមហ៊ុន KPMG ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន​សវនកម្ម Premier Consulting

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ មករា ២០១៥ | ១១:២៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ក្រុមហ៊ុន KPMG Cambodia Limited ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​សវនកម្ម ពន្ធ និង​ប្រឹក្សា​យោបល់​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន​សវនកម្ម Premier Consulting (Cambodia) Limited ក្នុង​គោលបំណង​ពង្រីក​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com