ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​តម្លៃ​ស្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​គំហុក

តម្លៃ​ស្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​គំហុក

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ សីហា ២០១៣ | ១៦:៤១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
រ៉ាន់ រើយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ការប្រមូលផលស្រូវរបស់កសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងនាពេលកន្លងមក ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com