ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រទេស​អាស៊ី​៣​បង្កើន​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា

ប្រទេស​អាស៊ី​៣​បង្កើន​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣១ មករា ២០១៣ | ១៦:៣៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com