ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រព័ន្ធ​លេខ​ថ្មី​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ

ប្រព័ន្ធ​លេខ​ថ្មី​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ កញ្ញា ២០១៥ | ១០:១៤

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ យោ​ង​តាមលិខិតរបស់​ទីស្តីការ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​​ចុះ​នៅថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥ ដែល​ចេញផ្សាយ​កាល​ពីម្សិល​មិញ លោក សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង​ជា​រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុក​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានឲ្យដឹង​ថា រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​លេខ​ខ្ចី​ពី​អង់គ្លេស ​US ចាប់​ពី ប៊ីលាន (Billion) គឺ 109 ទៅ ដើម្បី​ឲ្យ​​មាន​ឯកភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​លេខ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ ដោយសារ​ការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​លេខ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​ «ពាន់​លាន» ជា​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​ទាល់​ត្រឹម 1012 និង​ដោយ​ប្រព័ន្ធលេខ​អង់គ្លេស US ​មានសនិទាន​ភាព​ជាង​​ប្រព័ន្ធ​លេខ​បាលី។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999