ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ផលិតផល​សិប្បកម្ម​កម្ពុជា​កំពុង​មាន​សន្ទុះ​នៅ​ទីផ្សារ​កូរ៉េ

ផលិតផល​សិប្បកម្ម​កម្ពុជា​កំពុង​មាន​សន្ទុះ​នៅ​ទីផ្សារ​កូរ៉េ

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:៤១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ផលិត​ផល​សិប្បកម្ម​វាយនភ័ណ្ឌ និង​គ្រឿង​លម្អ​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​កម្ពុជា​កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ប៉ុន្តែ​ផលិតករ​កម្ពុជា​នៅ​មិន​ទាន់​ចាប់​យក​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ពី​ឱកាស​ពាណិជ្ជកម្ម​នេះ​ពេញ​លេញ​នៅ​ឡើយ​ទេ ដោយ​សារ​បញ្ហា​ផ្នែក​ផលិតកម្ម។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com