ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អង់តែន​អឹមហ្វូន​ត្រូវ​​​គេ​ដាក់​លក់

អង់តែន​អឹមហ្វូន​ត្រូវ​​​គេ​ដាក់​លក់

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ សីហា ២០១៣ | ១៦:០៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Daniel de Carteret and ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អង់តែនរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដែលជួលដាក់លើដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com